Kirjailijan työ

Kirjailijan työ
Arkista raportointia

Friday, August 26, 2016

Brysseliläinen "eurodemokratia"

Brysseliläinen ”eurodemokratia”

Kaikki merkittävimmät päätökset tehdään Brysselissä lyhyellä säteellä. Siksi kaupungissa on peräti 30 000 lobbaajaa. Pelkästään Euroopan parlamenttiin pääsee yhteensä 4 500 lobbaria. Hyvä lobbaus on läpinäkyvää, mutta pahimmillaan lobbaus merkitsee suoraan pöydälle toimitettuja lakiehdotuksia.

EU-tason lobbauksella on myös vahtikoiransa. Yli 200 kansalaisjärjestön ja ammattiyhdistyksen kattojärjestö ALTER-EU on EU:n vahtikoirista tärkein. Tällä hetkellä lobbauskratian eräitä merkittävimpiä toimijoita ovat suurteollisuuden edustajat, joilla on rahaa lobata päätöksentekoa haluamaansa suuntaan.

Kiven kirjassa seurataan esimerkiksi lobbauksen vahtikoiriin kuuluvan Olivier Hoedemanin päivää. Hän on selvittänyt esimerkiksi, että Euroopan Komission Trans-European Networks -hanke on kuin suora kopio European Roundtable of Industrialistsin Reshaping Europe -hankkeesta, jonka puitteissa 1900-luvun alusssa 45 suuryritysjohtajaa tapasi toisensa.

Kiven kirjan yhtenä pääteesinä onkin, että Euroopan komission Trans-European Networks on kopioitu European Roundtable of Industrialistsilta, joka halusi purkaa kaikki vapaan kaupan esteet. Yhteenliittymä vakuutti 1980-90-luvulla Ranskan pääministeriä vapaan kaupan hyödyistä. Lisäksi he järjestivät pitkiä kokouksia, joiden jälkeen osallistujat palasivat kotimaihinsa levittämään ilosanomaa hallituksille, poliitikoille ja päätöksentekijöille. ERT on vuosien varrella ajanut Euroopan unionia sellaiseen suuntaan, että uusliberalismi on synonyymi kilpailukyvylle.

Yhteismarkkinoiden syntymisessä keskeinen oli 1992 yhteisen markkinaohjelman luominen. EMU-keskustelua ohjasi AMUE (Association of Monetary Union for Europe) ja se oli osa teollisen ja finanssieliitin juonta siitä miten Euroopan unioni muutetaan. 2004 yli 50 kansalaisjärjestöä kirjoitti kirjeen komission tuolloiselle puheenjohtaja Barrosolle vaatien lobbausrekisterin perustamista. Komissaari Siim Kalas veikin aloitetta eteenpäin ja vapaaehtoinen lobbausrekisteri saatiinkin aikaan.

Lehman Brothersien konkurssista lähtöisin oleva kriisi tuli maksamaan kymmenistä miljardeista satoihin miljardeihin tavallisille amerikkalaisille veronmaksajille. Komissio on luonut De Larosièren asiantuntijaryhmän ehkäisemään vuoden 2008 finanssikriisin tapahtumia.Ongelma Corporate Europe Observatoryn lobbaustutkija Olivier Hoedemannin mukaan on, että ryhmän jäseninä on henkilöitä, jotka ovat olleet aikaansaamassa kyseistä kriisiä. Lisäksi ryhmän jäsenten motiivit ryhmässä istumiseen eivät ole aina niin selvät; usein he toimivat samaan aikaan alan asiantuntijatehtävissä ja eivät ole lainkaan jäävejä. Ryhmän kahdeksasta jäsenestä viisi työskentelee yksityisellä pankkisektorilla ja loputkin ovat riippumattomuudeltaan kyseenalaisia. Osa asiantuntijaryhmistä on paljastanut jäsenistönsä, mutta läpinäkyvyydessä on puutteita.

Paradoksaalista onkin, että finanssialan lobbarit ovat finanssikriisin jälkeen käyttäneet eniten rahaa lobbaukseen. Hoedemanin mukaan ne ovat saaneet yleistymään ajattelun, jonka mukaan pankkeja pitää tukea, ja ilman sääntelyä. Finansialisaatio tarkoittaakin, että rahoitusmarkkinat ja -eliitti kontrolloivat yhä enemmän kaikkea talouteen liittyvää.

Myös lakifirmoilla on merkittävä rooli lobbareina. Usein ne eivät suostu rekisteröitymään vapaaehtoiseen lobbausrekisteriin ja pitävät lobbaukseen käyttämänsä rahamäärät salassa. ALTER-EU paljasti 2015 tekemässään tutkimuksessa, että noin 150 lakifirmaa jättää paljastamatta asiakaskuntaansa. Erityisesti lobbaus koskee TTIP:n SIDS-menettelyä, koska siitä lakifirmat saavat bisneksessä suurimmat rahat irti.

Euroilla onkin merkitystä Brysselin ”demokratian” toiminnassa. Suuryritykset käyttävät lobbaukseen miljoonia euroja, esimerkiksi Nokia käytti 2013 lobbaukseen 6,7 miljoonaa. Esimerkiksi Microsoft laittoi lobbaukseen 4,5 miljoonaa euroa, mutta sai komitean kautta 17,8 miljoonan edestä julkisia sopimuksia ja lisäksi julkisia tukia 1,4 miljoonaa euroa. Transparency Internationalin mukaan joulukuun 2014 ja kesäkuun 2015 välisenä aikana komission virkamiesten 4 300 lobbaustapaamisesta yli kolme neljäsosaa pidettiin yrityslobbareiden kanssa.

Think tankeja Brysselissä on ainakin 60, ja myös ne vaikuttavat politiikkaan. On vaikea tietää, kenen intressejä kaikki ajatuspajat edistävät. Teollisuus ja finanssisektori ovat merkittävimpiä myös ajatuspajoihin vaikuttajia. Akateemistenkaan ajatushautomoiden neutraaliudesta ei voi lainkaan mennä takuuseen. Uudentyyppiset ajatuspajat eivät yritäkään esiintyä neutraaleina, vaan ne tarjoavat yrityksille suoraan mahdollisuuden vaikuttaa tutkimustuloksilla suoraan politiikkaan.

Ajatuspajojen ja lobbareiden lisäksi EU:ssa valitsee ”pyöröovistrategia”, jonka varjolla poliittiset päätöksentekijät voivat siirtyä jouhevasti lobbausorganisaatioiden palvelukseen ja toisinpäin. Vahvat siteet EU-instituutioiden ja lobbauskratian välillä mahdollistavat eturistiriidat päätöksenteossa. ALTER-EU on kritisoitnut pyöröovistrategiaa, koska se saattaa lopettaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Jotkut ajatuspajat, kuten Bertelsmann, on läheisessä yhteydessä suureen mediakonserni Bertelsmanniin, joka hyötyy säätiön toimittamasta lähes sisäpiirin tiedosta omassa liiketoiminnassaan.

TTIP-sopimukseen liittyviä muutamia merkittäviä pyöröovitapauksia on tapahtunut Brysselissä. Kauppakomissaari Karel de Gucht hyppäsi televiestintäyritys Belgacomin hallitukseen. Kaikki nämä tapaukset vaikuttavat suhtautumiseen TTIP:hen ja kiistanalaiseen ISDS:ään. ISDS on menetelmä, joka antaa mahdollisuuden suuryrityksille haastaa valtioita oikeuteen esimerkiksi tilanteissa, joissa valtio haluaa kiristää ympäristö- ja energiapoliittista lainsäädäntöään. ISDS tarjoaa yritykselle suojan sen investoinneille. Jos se siis haistaa, että säädöksiä ollaan muuttamassa, se voi palkata kovapalkkaisen lakimiehen rakentamaan oikeustapauksen.

Suurin osa 600 tähänastisesta ISDS-kanteluista on koskenut maan tervedeynhuoltoa, ympäristönsuojelua, kilpailulainsäädäntöä ja työlainsäädäntöä. Oikeusprofessori Martti Koskenniemi on todennut, että jos ISDS menisi läpi, se merkitisisi suurinta voittoa kapitalismille sataan vuoteen. Tämä tarkoittaisi, että yhdysvaltalaiset sairausvakuutuslaitokset olisivat maailman suurimpia osakesijoittajia. Samalla niille tulisi oikeus vaatia korvauksia.

Tammikuussa 2014 komissio loi asiantuntijaryhmän käynnissä oleville TTIP-neuvotteluille. Ryhmässä on myös finanssi- ja bisnesryhmiä. TTIP-sopimuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa standardeja molemmin puolin Atlanttia. Koska Washington on ollut haluton sisällyttämään finanssipalveluita osaksi TTIP:n sääntely-yhteistyötä, ja niistä neuvotteleminen jatkuu yhä. Kansalaisjärjestöt ovat vedonneet Barrosolle myös TTIP:n mahdollisia finanssimarkkinoiden vapauttavia vaikutuksia vastaan.

Lobbausryhmien ehdotukset eivät hyödytä koko alan kehitystä, vaan ne on usein suunniteltu nimenomaan industrialistien näkökulmasta. Esimerkiksi BusinessEurope on ajanut yhtiöveron alennusta ratkaisuna veronkierron torjunnalle. Association for Financial Markets in Europe on finanssimarkkinoiden suurimmista lobbausjärjestöistä, johon kuuluvat kaikki monikansalliset investointipankit Goldman Sachsista Deutsche Bankiin ja JP Morganiin.

Lobbarit ovat merkittäviä vaikuttajia esimerkiksi vapaakauppasopimuksissa. TTIP, TiSa, CETA ovat merkittävän lobbauksen tulosta. MAI loi aikoinaan globaalit säännöt investointien suojaamiselle ja sen tarkoituksena oli korjata WTO:n investointeihin liittyviä heikkoja kohtia. Muut vapaakauppasopimukset yrittävät edelleen laajentaa investointeja koskevaa suojaa. Vapaakauppasopimusten tarkoituksena on myös saada eurooppalaiset suuryrityksille mahdollisimman laajat mahdollisuudet hyödyntää kolmansien maiden markkinoita.

TTIP-sopimuksessa komission kaupan pääosasto DG Trade oli jo vuoden 2013 alussa ollut lobattuna lähes 300 etujärjestön voimin. Lähes enemmistö näistä edusti yksityistä sektoria. Lähes 50 monikansallista yritystä saa äänensä kuuluviin vapaakauppasopimusneuvotteluissa. Nämä edustavat kaikenlaisia toimialoja öljy- ja tupakkayhtiöistä rahoitusmarkkina- ja vakuutusalaan. TTIP:n valmisteluvaiheessa 2010-2013 komissio oli aktiivisesti yhteydessä suuryritysten eturyhmiin. Lobbareiden listasta on nähtävissä jäljet myös Suomeen ja Elinkeinoelämän Keskusliittoon. Se on BusinessEuropen ja European Services Forumin jäsen.

Sen sijaan TTIP:n vastainen lobbaaminen on hyvin vaikea, ellei mahdotonta. Olennainen on myös kysymys kuinka komissio vakuuttaa pienet ja keskisuuret yritykset. Vaikka TTIP-neuvottelut ovat eräät maailmanhistorian avoimimmat, tavallisilla EU-kansalaisilla voi olla sivustakatsojan rooli, kun se MEPeilläkin on. TTIP:tä koskevat asiakirjat ovat lähes salaisia ja niihin paneutuessaan MEP Sirpa Pietikäinen on ymmärtänyt, että neuvotteluissa poljetaan muun muassa kuluttajansuojaa ja ympäristölainsäädäntöä. Jopa hän on epäileväinen TTIP-prosessin läpinäkyvyyden suhteen.

Kiven kirja perehdyttää tuikitärkeään EU:n päätöksentekokoneistoon ja -järjestykseen ja lobbareiden rooliin Brysselissä. EU:ssa merkittävin toimeenpanovalta on Euroopan komissiolla.

Rita Dahl


Jaana Kivi: Bryssel – lobbausparatiisin kauppiaat

Thursday, August 11, 2016

Suunnan valinta

Suunnan valinta
Miksi liityin puolueeseen? Koska se on Tie, totuus ja elämä. Puoluetta
voisi ajatella eräänlaisena lohduntuojana, arjen uskonnollisena ilmentymänä, vähän kuin elintärkeitä harrastuksia. Poliittinen toiminta tarjoaa käytännön toimintaa arjessaan pettyneille. Hyvinvointivaltion rapistuessa ja kuripolitiikan jyllätessä tarvitaan vastavoimaa, toivetta toisenlaisesta politiikasta. Suomen Kommunistinen Puolue yrittää tosissaan tuoda vaihtoehdon suomalaiseen politiikkaan.

Oli vielä aika, jolloin SKP oli mukana parlamentaarisessa vaikuttamisessa. Parhaimpana kulta-aikanaan puolueella oli useita kansanedustajia. Ehkä tunnetuin näistä oli Hertta Kuusinen, joka on päässyt televisiosarjan aiheeksikin. Sarjassa hänet esitettiin militanttina ja naisellisena miestenkaatajana, jota hän osittain olikin. Kuusinen oli myös aito poliitikko, joka toimi kansanedustajana lähes kolme vuosikymmentä ja loi esimerkkiä aidosti aatteen asialla olleesta naispoliitikosta, joka tosin hallitsi myös tasapainoilun aatteiden välilläkin.
Televisiosarjassa karhunosan vara sti suhde Yrjö Leinon kanssa, joka jätti syrjään tosiasian, että Kuusinen oli aina aatteen asialla. Hän vaati töiden järjestämistä kaikille sodanjälkeisessä Suomessa, maksutonta kouluopetusta ja lääkärinhoitoa vähävaraisille. Nykyään näitä voisi kutsua pohjoismaisen hyvinvointivaltion kulmakiviksi.
Vapaakauppasopimukset ja poliitikkojen yksityistämis- ja ulkoistamistrendit sekä
globaalit muutokset, kuten pakolaiskriisi, uhkaavat tehdä näistä saavutuksista menneisyyttä jo lähivuosikymmeninä. Nyt taistellaan valtion suunnasta ja ikävä kyllä, elleivät opposiotiovoimat saa lisää jalansijaa, ne uhkaavat menettää taistelun.
Kulta-ajat SKDL :llä alkoivat 1950-luvulla. 1954 puolue sai eduskuntavaaleissa
jo 21,6 pro senttia äänistä ja 43 paikkaa, myöhemmin vielä enemmän. Harva muistaa, että kansaneläke ja työeläke olivat SKDL:n saavutuksia 1960-luvulla.
Kirjailijoiden keskuudessa työväenkirjallisuudella on ollut vankat
lipunkantajansa. Muistetaan vaikka Arvo Turtiainen ja Elsi Sinervo, joka aatteen vuoksi joutui vankilaan laskemaan tiilenpäitä. Akateemisessa sosialistiseurassa ja Kiilassa aktiivinen Raoul Palmgren kirjoitti merkittäviä työväenkirjallisuuden historiikkeja ja tutkimuksia sekä toimi kirjallisuustieteen professorina.
Nykykommunistien kissanhännänveto muistuttaa yllättävän paljon Forssan kokouksen
1903 jälkeisten marxilaisten siltasaarelaisten ja revisionististen oikeistososialistien välistä taistoa. Kaikki eivät ehkä tiedäkään, että O.W. Kuusinen on harrastanut varhaista drag queeneyttä maanalaisina aikoinaan pukeutumalla naamioitumissyistä naiseksi. Nyt SKP:ssä on useitakin henkilöitä, jotka avoimesti kannattavat sukupuolien ja seksuaalisuuksien moninaisuuksia. Kommunismi on päivitetty 2010-luvulle selfie-aikaan.

Tällä palstalla auon jatkossa päätäni ja enemmän tai vähemmän ajankohtaisia myyttejä. Me perustamme ajattelumme hyviksi vakiintuneisiin myytteihin. Siksi niitä on hyvä horjuttaa tasaisin väliajoin.
Rita
Dahl
julkaistu Tiedonantajassa

Friday, August 05, 2016

Talvivaaran kalastajat

Raimo Tervonen istuu kalastajakollegansa Esko Korhosen omistaman entisen SKDL:n kansanedustaja Heikki Mustosen kotitalon nojatuolissa ja kertoo:

”Maria Haapamäellä oli huolena, että vesistöt pilaantuvat Talvivaaran kaivoksen vuoksi jo vuonna 2007. Hän kehotti minua ja muita kalastajia tekemään jäljellä olleen kolmen päivän aikana valituksen Talvivaaran kaivoksesta. En uskonut häntä. Nyt ymmärrän, miten väärässä olin tuolloin.”

MTV3:ssa 2012 Tervonen esitti Talvivaaraa koskevan lausunnon: ”Minusta tuntuu, että Kainuun ELYn tehtävä ei ole suojella ympäristöä, vaan suojella Talvivaaraa ympäristöltä.” Sulfaattipäästöjen vuoksi kalat pakenivat syvänteistä. Se on varma merkki siitä, että vesistössä oli jotakin pahasti vialla.
Rami Tervonen koekalasti Laakajärvessä ensin 1990-luvun lopulla ja sitten alkoi harrastaa omaa kalastusta. Kuhaa, haukea, madetta tuli myös verkoilla. Tervosella ja Herkkupörssi-yrityksellä oli ahvensopimus 2000-luvun alusta lähtien. Kymmenkunta vuotta hän ehti toimittaa kalaa ja se oli yhtiölle toinen avovesikalastuksen tukijalka, koska kalusto ei riitä suuremmille vesille. Vieläkään hän ei ole päässyt Kiannan tai Oulujärven avulla ahvensopimuksen tasalle.
Soitin Kainuun ELYlle syksyllä 2011 ja pyysin metallinmäärityksiä viranomaistyönä. Vaadin tuloksia ennen avovesikauden 2012 alkamista. Sonkajärven tilaisuuteen syksyllä 2011 pääsin hiillostamaan, että pitääkö kalastajien itse maksaa nämä selvitykset, ja tässä tilaisuudessa Kainuun ELY ja Talvivaara taipuivat metallinmäärityksiin. Ylä-Savon SOTE otti hoitaakseen nämä selvitykset.
Sain Ruotsista 2011 kaivosasiantuntijalta neuvoa, että on kysyttävä kemiallisista kerrostumista.
LUKEn eli Luonnonvarakeskuksen raportissa 2016 todetaan, että yksittäisissä kaloissa on havaittu muutoksia Laakajärvessä jo vuodesta 2012 alkaen. Elohopea ylitti laatunormin osassa kaloista.
Jo vuonna 2009 tuli ensimmäistä kertaa Laakajärveen kuulumatonta kalaa: särkeä ylempää Kivijärvestä tai Lumijärvestä. Katiskat menivät kesäpyynnissä arveluni mukaan mangaanin ja vuoksi likaisiksi. Lika oli tiukassa ja verkot haisivat rikille.
Vuonna 2012 Pohjois-Savon ELY otti näytteitä syvänteistä. Hapet olivat vähissä ja korkein sulfaattiarvo oli 500 milligrammaa litrassa Laakajärven pohjoispäässä. Meidän oli pakko kalastaa matalammilla vesillä.
Lokakuussa 2012 aloin havaita puolikuolleita, ylempää verkkoihin ajautuneita mateita. 16.10. otettiin Kivijärvestä näytteitä ja Kivijoen mittausasema meni pimeäksi. 25.10 Laakajärvelle ajautui iso vaahtolautta ja ensimmäiset kuolleet mateet. Kalastajakumppanini Kouvalaisen Ari ei koskaan ennen ollut nähnyt sellaista vaahtolauttaa. Minä olin nähnyt samanlaista vaahtoa jo vuonna 2011, mutta silloin ei ollut vielä hälyyttäviä kalahavaintoja.
Soitin Pohjois-Savon ELYlle ja he pyysivät raportoimaan kirjallisesti. Soitin maanantaina ja raportoin kirjallisesti myös torstaina AVIlle ja Pohjois-Savon ELYlle. Perjantaina oli AVI määrännyt näytteiden oton, ja tieto meni Talvivaaralle. Sunnuntaina alkoi kipsisakka-allasvuoto. Kysynkin, olisiko kipsisakka-allasvuoto voinut alkaa aikaisemmin kuin Talvivaara ilmoitti.
Käytännössä kolmas kipsisakka-allasonnettomuus 2012 katkaisi ahvensopimuksemme. Ostajat rupesivat vaatimaan kalalle metallinmäärityksiä 2011 järvien suolaantumisen jälkeen. Monta kertaa olen miettinyt, että voi kun en olisi kalastanut Laakajärvellä. Enhän tiennyt, että kalastaminen muuttuisi mahdottomaksi Talvivaaran saasteiden takia. Moskat pitää pystyä myös puhdistamaan.
Kysyin Sonkajärvellä 2014 Nuasjärven mallinnuksista, koska ne eivät mielestäni voineet pitää paikkaansa. Purkuputki ei toiminut kuin muutaman kuukauden, kun ensimmäinen kemiallinen sekoittumaton kerrostuma oli muodostunut veteen. Purkuputken ongelmat tiedettiin jo etukäteen. ELYn ja Talvivaaran edustajat vetosivat koko ajan mallinnukseen ja sekoittumiseen.
Syksyllä 2015 näimme, että levätilanne Laakajärvessä oli käynyt mahdottomaksi, ja levä oli vihreää: piilevä laji oli muuttunut osin suolaisen veden lajiksi. Levätilanteen vuoksi kalastaminen kävi mahdottomaksi. 2012 ei ollut vielä levän suhteen tuollainen tilanne, silloinkin levä oli vielä normaalia.
Nyt olemme lähes pelkän talvikalastuksen varassa: emme ole saaneet korvattua avovesipyyntiä keväällä ja syksyllä muilla järvillä. Kalusto ei sovi isommille järville kalastamiseen. Meidän pitäisi investoida moniakymmeniä tuhansia euroja lisää.
Pöyry on tehnyt paljon selvityksiä kalastajille merien ja järvien osalta ja myös katsoi 4,5 tunnin kirjanpitoamme läpi käytyään totesi, että Herkkupörssille kuuluisi 2012-2016 ahvenen osalta vähän alle 55 000 euroa korvauksia. Olemme vaatimassa muun muassa tätä käräjänoikeudessa.
Talvivaara katsoi, että kalastajat olen itse aiheuttaneet maineenmenetyksen esiintymällä julkisuudessa. Hehän kehottivat myös valehtelemaan Nuasjärven kalan alkuperän julkisuudessa.”

***

"Aja suoraan taaksepäin", kehottaa Esko Korhonen nuorempaa kollegaansa Paavo Huuskoa, joka nyt on sairaslomalla. Hän kokee verkkoja Jormasjärvestä, Paavo ottaa kalat henkiltä. Näin ei tapahtu normaalisti. Esko ja 

Paavo kalastavat kumpikin omalla tahollaan, koska muuten kalastaja ei saa tarpeeksi ansioita työstään.
Jormasjärvi on ensimmäisiä suurempia järviä Talvivaarasta pohjoiseen, ja siellä ovat ahvenen pitoisuudet kohonneet jo vuosia sitten. Kirkastuminen kielii muun muassa veden sulfaattipitoisuudesta. Korhonen kalastaa järvessä verkoilla.

Paavo Huusko ja Esko Korhonen ovat molemmat entisiä Nuasjärven ammattikalastajia. Kalastaminen kävi mahdottomaksi viime vuonna, kun Nuasjärven purkuputki tuli käyttöön, vaikka Korhonen kalastaa Nuasjärvellä verkoilla edelleen. Karkeasti purkuputki on pudottanut ansiot kolmannekseen entisestä. Purkuputken tultua ammattikalastajien piti saada korvausta ansionmenetyksistään. Korvauksia ei ole kuulunut.

***

"Kalastaja on vastuussa kalasta, jota myy." Millaista kalaa kalastajat kuluttajalle tarjoavat?

Talvivaara on toteuttanut kaivosteollisuuden pahimman skenaarion. Jos vedenhallinta ei ole kunnossa ja toimiva, kaivoksen on säännöllisiä väliajoin laskettava jätevesiään läheisiin vesistöihin. Näin sitä ympäröi eriasteisesti saastuneita järviä.

Kalastajien epäilyille on katetta. Luonnonvarakeskus julkaisi vuonna 2016 Pekka k. Korhosen raportin, jonka 
näytteenotto 15.11.2012-17.07.2015 välisenä aikana keskitettiin kaivoksen vaikutusalueella Kivijärvelle ja Laakajärvelle (Vuoksen vesistö) sekä Oulujoen vesistöalueella Kalliojärvelle, Kolmisoppeen ja Jormasjärvelle. Lisäksi mukana oli neljä vertailujärveä. Tulosten perusteella pyrittiin arvioimaan Talvivaaran kaivoksen päästöjen vaikutuksia kaloihin sekä kalojen käyttökelpoisuutta elintarvikkeena. 

Raportissa sanotaan, että Talvivaaran kaivoksen vaikutukset kuormitusalueen kalojen raskasmetallipitoisuuksiin näkyivät pääosin yksittäisinä kohonneina arvoina. Mitatut arseenin, kromin, lyijyn, nikkelin ja uraanin sekä hivenaineiden kuparin, raudan, seleenin ja sinkin pitoisuudet olivat pieniä, usein alle määritysrajojen.
Eviran tutkimuksen näytteet kerättiin Oulujoen vesistöalueella kaivosalueen alapuolisessa Kalliojärvessä, Kolmisopesta ja Jormasjärvessä sekä Vuoksen vesistöalueella kaivosalueen alapuolisessa Kivijärvessä ja Laakajärvessä sekä kaivosalueen välisillä jokialueilla kummallakin vesistöalueella.

Kontrollinäytteet kerättiin Oulujärveen laskevan Varisjoen-Kongasjoen vesistöalueelta Kiantajärvestä, Kivesjärvestä, Teerijärvestä ja Ukonjärvestä.

Tutkimuksen kohteeksi valittiin alueella yleisiä kalalajeja kuten ahven, hauki, kuha, made, siika ja särki. Neljännen kalastuskierroksen näytteiden keskimääräiset raskasmetallipitoisuudet eivät poikenneet merkittävästi vastaavista vertailujärvien kalojen pitoisuuksista. Viidennen kalastuskierroksen perusteella raskasmetallipitoisuudet olivat pieniä elohopeaa lukuun ottamatta ja paikoin alle lainsäädännöllisten enimmäismäärien. Viidennellä tutkimuskierroksella mitatut ahvenen elohopeapitoisuudet olivat Talvivaaran kuormitusalueella muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yli sallitun lainsäädännöllisen enimmäismäärän ja korkeammat kuin kolmella vertailujärvellä (Kivesjärvi, Teerijärvi, Kiantajärvi). Raja-arvon ylityksiä oli etenkin kooltaan yli 100 gramman ahvenissa.

***'
Kantarellikeitto höyryää. Padassa jäähtyvät teeren palat. Jälkiruuaksi on hillakiisseliä. Korhoset ovat metsästäjiä ja sienestäjiä, kuten useimmat Talvivaaran ympäristön kalastajista. Luonnon antimista he saavat elantonsa. Hän kalastaa edelleen Jormasjärvessä verkoilla ja Nuasjärvessä rysillä.

Talvivaara voi myös tuoda työtä. Korhosen poika on töissä tehtaalla. Paavo Huusko sen sijaan on joutunut laittamaan asuntonsa myyntiin ja aikoo muuttaa vuoralle.

Talvivaara tuntuu olevan Korhosen perheen kohtalo. Vuosia sitten Korhonen asui Talvivaaran kaivoksen aidan takana, kun talo paloi. Hän rakensi vuonna 1996 toisen talon, jonka sokkelit alkoivat rikkoontua kaivoksen sarjoittain menevissä räjäytyksissä.

Ajamme Maantiekylän tienhaaran vastakkaiselle puolelle katsomaan Korhosten entistä taloa. Piha on päässyt villiintymään, ruohoa ei ole ajettu pitkään aikaan. ”Täällä ei ole pidetty mistään huolta”, toteaa Korhonen, joka kiertää tarkastamassa talon sokkeleita ja vanhoja paikkoja.

Nyt talossa asuu Terrafamen työntekijöitä.

Esko Korhonen alkoi neuvotella talon hinnasta Talvivaaran kanssa ja viimein yhtiö taipui. Korhonen oli taksinkuljettajana kyydinnyt SKDL:n entistä kansanedustajaa Heikki Mustosta tämän kotitilalle ja ihastunut taloon. Mustosen luona ovat käyneet punaisine kynsineen ja huulineen Hertta Kuusinen ja Jorma Uotinen.
Myös vaimo ihastui paikkaan ja saman pöydän äärellä he ostivat entisen Mustosen talon, jossa asuvat edelleen. Nyt Mustosen kotitalo on lähinnä varasto, jota ei ole kunnostettu. Mustosen tyttörillä on edelleen omistuksia ympäristössä. 1Onnistunut päivitys

Onnistunut päivitys
Ylioppilasteatteri oli päivittänyt Arvo Salon Lapualaisoopperan 2010-luvulle niin, että nyt Lapuan liikettä edustivat Rajat kiinni -ryhmittymä ja muut muukalaisvihamieliset tahot, joiden keskeisenä tiedotusvälineenä on Hommaforum ja muut internetissä toimivat vihapuhetta ja rasismia avoimesti suoltavat, näytelmän mukaan satoja tuhansia keräävät törkyjulkaisut.
YT:n Lapualaisoopperan päivityksessä vastapuolta edustivat perheenyhdistämistä epätoivoisesti yrittävät maahanmuuttajat, kuten iranilainen maahanmuuttaja, joka Maahanmuuttajaviraston haastattelussa yritti epätoivoisesti tulla toimeen 2600 kuukausitulon ja työpaikan kaltaista faktaa vastaan pienillä kirpputoritienesteillä.
Viiden hengen käsikirjoittajaryhmän tekstissä maahanmuuttajan mies saa kuulan kalloonsa Rajat kiinni-ryhmän aktivisteilta. Hommaforum-ryhmän henkisenä pääjehuna esiintyi Jussi Halla-Ahon oloinen henkilö, joka esiintyi pyöräilykypärä päässä muistuttaen hieman Osmo Soininvaaran julkista imagoa. Rajat kiinni -liikkeen mobilisoijana oli Vihtori Kosola (Miro Apostolakis), joka rinnastui Ilja Janitskiin.
Näytelmään oli upotettu myös Salon näytelmään kuulumaton Artturi Vuorimaa, joka oikeassa elämässä nosti oikeuskanteen Saloa vastaan syyttäen tätä hänen Kolme kuukautta Kosolassa -teoksensa plagioinnista. Näytelmässä oli myös muita tunnistettavia hahmoja, joiden identiteettiä en kuitenkaan nyt lähde arvailemaan. Ehdotan vain, että Li Andersson olisi ollut herkullinen muurhaispesään muilutettava kohde. Toim. huom. arvostan suuresti Anderssonia ja hänen poliittista asiantuntemustaan, siksi ehdotan häntä poliittisen satiirin kohteeksi.
Erityisen herkullisia henkilöitä näytelmässä olivat kepin kanssa jatkuvasti heilunut Muilu (Aliisa Rinne) ja miespuoliset Lapuan liikkeen edustajat. Joistakin puuttui ehkä nuoren iän vuoksi roolin edellyttämää miehistä uhoa, mutta heitä oli siunattu muilla luonnollisilla avuilla. Näyttelijöiden joukossa oli myös yksi naispuolinen todellinen laulajalahjakkuus, joka tosiaan osasi fraseerata Kaj Chydeniuksen musiikkia jazzin tyyliin.
Pelottavinta on, että YT:n Lapualaisoopperan päivitys voi otta totista totta sekä Suomessa että Euroopassa: leikkauspolitiikka ja hyvinvointivaltion rapautuminen sekä eurooppalainen talouspoliittinen yhteisvastuu sijoittajapankkien johdannaiskeinottelua vastaan tarjoaa oivan kasvualustan populistisille poliittisille liikkeille ja rasismin sekä ääärioikeistolaisuuden nousulle ja kanavoitumiselle lopulta suoraksi toiminnaksi. Ja suorassa toiminnassa eivät ole mukana ekstremistit, vaan aivan tavalliset ihmiset.
Näytelmä päättyi synkkyydestä huolimatta katarttiseen nousuun, jonka aikana jokainen näyttelijä saattoi huutaa improtussa monologissaan näkemyksiään tulevaisuuden Eurooppaa uhkaavista uhkakuvista pankki- ja talouskriisistä pakolaiskriisiin, perhekriisiin, hyvinvointivaltion rapautumiseen, ja mihin tahansa, mitä näyttelijöiden pää saattoi aivopoimuistaan suoltaa.

Näytelmä oli vahvan painottunut ja sivuutti esimerkiksi sen tosiasian, että pakolaisilla on heitä puolustava some-sivu Refugees welcome, jolla tavalliset suomalaiset tarjoavat apuaan hätää kärsiville. Rajat kiinni -ideologia ei siis ole ainoa maassamme vaikuttava ideologia. Rita Dahl

julkaistu Tiedonantajassa

Thursday, August 04, 2016

Keikkoja

Laulan täällä Elsan aarian (Wagner) ja Manon Lescaut´n aarian In quelle trine morbiden (Puccini).