Maa-ainesta vähiten tarjoavalle

Hyvää joulua ja uutta vuotta! Tervetuloa kaivosvastaisille kahveille Tikkuraitille keskiviikkona 4.1. klo 15-17.Vantaan kaupunginvaltuuston ympäristölautakunta hylkäsi Lemmikäisen maa-ainesluvan kuultuaan eri tahoja.


Vantaan kaupunginsuunnittelulautakunta vastustaa ympäristöluvan ja maa-ainesluvan myöntämistä Lemminkäisen 20 hehtaarin avolouhoshankkeelle Vantaan ja Nurmijärven rajalla. Hanke jättäisi jälkeensä kanjonin, jonka pohjalle olisi vaikea sijoittaa mitään toimintaa ja liittää aluetta rakenteellisesti muuhun taajamarakenteeseen.

Terveydensuojeluviranomainen korostaa, että melusta ei saa aiheutua haittaa alueen asukkaille, ei myöskään pölystä. Lemminkäisen kaavailujen mukaan louhintaa tehtäisiin klo 7-21 välisenä aikana.

Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan hakemuksessa ei ole riittävästi selvitetty kalliosinisiiven esiintymistä alueella ja louhinnan vaikutuksia kalliosinisiiven esiintymiseen. ELY-keskus katsoo myös, ettei hankkeessa ole tehty myöskään liito-oravaselvitystä. ELY-keskus pitää myös kaivoselvitystä osin puutteellisena.

Uudenmaan Liitto lausuu, että Riipilän luonnonsuojelualueen kunnon pitää säilyä samana. Nurmijärven kunta toteaa, että muun muassa viheryhteystarpeista on valitettu.

Hakemuksesta on jätetty peräti 440 mielipidettä ja muistutusta. Esimerkiksi asukasyhdistysten lausunnossa todetaan hankkeen olevan ristiriidassa arvokkaan luonnon ja vuosisataisen asutuksen kanssa.


Rita Dahl

tulossa Vantaan Sanomiin

Comments

Popular posts from this blog

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale

Reidar Särestöniemi