Kansojenvälistä suvaitsevaisuutta

Kansojenvälistä suvaitsevaisuutta

Iranin parlamenttiedustajan Elham Aminzadehin mielestä Euroopan Unioni voisi aktiivisesti lisätä kansojenvälistä suvaitsevaisuutta. Eurooppa ja Iran voisivat hyötyä toisistaan myös taloudellisesti.

Aminzadeh on yksi maan 290-jäsenisen parlamentin Majlesin kahdestatoista naiskansanedustajasta. Hän edustaa naisten puoluetta, joka on keskittynyt ajamaan erityisesti naisten asiaa ja hän on ollut parlamentissa kolmen vuoden ajan, ensimmäisen parlamentin käynnistymisestä lähtien.

Vaikka naisten asemassa on vielä parannettavaa, naiset ovat olleet itsekin aktiivisia. Iranissa toimi jo sata vuotta sitten naisjärjestö, jonka tarkoituksena on ollut edistää iranilaisen yhteiskunnan demokratisoitumista. Naisen asema islamissa on kuitenkin pysyvästi miehille alisteinen. Silti naiset ovat tulossa iranilaiseen yhteiskuntaelämään.

-Noin 65 % iranilaisista yliopisto-opiskelijoista on naisia ja naiset ovat nousseet merkittäviin yhteiskunnallisiin asemiin, johtajiksi, lääkäreiksi ja muiksi asiantuntijoiksi, mutta poliitikon ammattia naiset eivät ole kuitenkaan pitänee jostakin syystä kovin houkuttelevana.

Teheranin yliopistossa ihmisoikeutta, kansainvälistä oikeutta ja kansainvälistä sopimusoikeutta opettava Aminzadeh kannustaakin omia naisopiskelijoitaan ryhtymään yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi.

-Näistä naisopiskelijoista tulee kansanedustajia ja muiden alojen vaikuttajia. Siksi heidän on tiedettävä myös oikeutensa.

Hän ei itsekään ajatellut ryhtyvänsä poliitikoksi, mutta kollegoiden kannustaessa oikeustiedettä opiskellutta Aminzadehia asettamaan taitonsa koko kansan palvelukseen, hän rohkaistui, pyrki Majlesiin ja pääsi. Aminzadeh on merkittävä iranilainen naispoliitikko siinäkin mielessä, että hän on ensimmäinen kansallisen turvallisuuden ja ulkopolitiikan komissioon valittu nainen.

Tiedon lisäämistä ja parannuksia

Aminzadehin puolue tekee yhteistyötä naisasiaa ajavien NGO:den kanssa yrittäen edistää naisten asemaa islamistisessa yhteiskunnassa sekä kulttuurisesti, taloudellisesti että lainsäädännöllisesti. Hän tapaa kolmen kansalaisjärjestöjen edustajia viikoittain ja suunnittelee heidän kanssaan yhteisiä projekteja.

Tärkeää ruohonjuuritason työtä on lisätä iranilaisten naisten tietoa oikeuksistaan, naisten asemaa edistävistä instituutioista ja heidän mahdollisuuksistaan itse osallistua vaikuttamiseen.

-On tärkeää tiedottaa naisille kaikista oikeuksista, joita naisilla on, ja kertoa heille, että on olemassa kansainvälisiä instituutiota, kuten YK:n Unifem, jotka keskittyvät ajamaan naisten oikeuksia.

Aminzadehin puolue on saanut aikaan myös konkreettisia parannuksia naisten ja lasten asemaan.

-Parhaillaan on meneillään naisten sosiaalisen ja taloudellisen aseman parantamiseen tähtäävä hanke. Naiset ovat muodostaneet kauppiasryhmän, joka pyrkii kohentamaan taloudellista asemaansa mahdollisimman hyvillä sijoituksilla. Sijoitusneuvoja he saavat ryhmään kuuluvilta rikkailta naisilta.

-Lisäksi puolueeni on saanut lähes hyväksytyksi lain, jonka mukaan vammaisten lasten äidit voivat tehdä osapäivätyötä täydellä palkalla. Toinen, vielä käsittelyssä oleva laki takaisi alle 12-vuotiaille lapsille oikeuden ilmaisiin hammasproteeseihin.

Eurooppa ja Iran

Euroopan Unioni voisi Aminzahedin mielestä näyttää esimerkkiä maailman muille maille olematta Yhdysvaltain politiikan talutusnuorassa ja korostaen monenvälisyyttä unilateraaliuden sijaan sekä lisäämällä kansojenvälistä dialogia. Dialogista syntyy suvaitsevaisuus.

-Kulttuurien ja uskontojen välisestä dialogista kasvaa erilaisuuden kunnioitus, koska ymmärrys syntyy vain ihmisten kohtaamisesta.

Aminzahed on itse lisännyt ymmärrystään Euroopan maista ja kansoista matkoillaan Englannissa, Ranskassa, Belgiassa, Luxemburgissa ja nyt Suomessa. Hän ei suhtaudu hyväksyen Jyllands-Postenin pilakuviin.

-Profeetta Mohammedin esittäminen ihmiskasvoisena on vastoin islamin määräyksiä eikä osoita toisen uskonnon kunnioitusta ja ymmärtämistä.

Euroopan Unionin ja Iranin välillä on ollut taloudellista yhteistyötä jo pitkään ja se voisi Aminzahedin mielestä lisääntyäkin molempia hyödyttävällä tavalla.

-Eurooppa tarvitsee luonnonvaroja, öljyä ja kaasua, ja me tarvitsemme palveluita ja teollisuutta.

Iranin ja kansainvälisen yhteisön välisiä suhteita ovat hiertäneet toteennäytetyt huhut uraanin rikastamisesta. Kansainvälisten sopimusten mukaan uraania on lupa rikastaa rauhanomaisiin tarkoituksiin, ei ydinaseisiin.

-Eurooppalaiset asiantuntijat voisivat tulla tulevaisuudessa vierailulle iranilaisiin uraanirikastamoihin ja nähdä, että niissä tuotetaan uraania rauhanomaisiin tarkoituksiin.

Nyt kansainvälinen yhteisö on tehnyt uraanin rikastamisesta Aminzahedin mielestä poliittisen kysymyksen turhan päiten. Hänestä kyse on pikemminkin lainsäädännöllisestä asiasta.

Erilaisuuden kunnioittamista

Aminzadehin aloitteesta Majlesiin perustettiin Suomi-Iran-ystävyysryhmä, joka on nyt kolme vuotias. Aminzahed on ryhmän itseoikeutettu puheenjohtaja. Hän löytää Suomesta ja suomalaisten persoonallisuudesta monia ihailtavia piirteitä.

-Suomen Libanon-kanta on ollut aina looginen ja pysyvä. Minusta tuntuu myös, että suomalaiset ovat suvaitsevaisempia kuin jotkut muut Euroopan maat ja että täällä osataan kunnioittaa eri kulttuureja ja uskontoja.

Suomalaisten suvaitsevaisuus ja toisten kansojen kunnioittaminen voi Aminzahedin mielestä johtua siitäkin, että suomalaiset ovat joutuneet taistelemaan itsenäisyytensä puolesta. Tämä on opettanut meidän kunnioittamaan myös erilaisuutta.

Islamistisessa Iranissa uskonnon – erityisesti islamin – valta on kiistaton ja näkyy kansalaisten arjessa. Parlamentin ohella päätöksentekoon osallistuvat muun muassa Guardian Councilin valitsema, asiantuntijajäsenistä koostuva Assembly of Experts ja uskonnollinen johtaja Ali Khamenei.

Islam on valtionuskonto, mutta lisäksi Iranissa on 3-4 virallista kristinuskon suuntausta.

Järjestöjä kuin sieniä sateella

NGO:ta on alkanut ilmaantua Iraniin muutaman viime vuoden aikana kuin sieniä sateella. Aminzadeh kertoo, että ynpäristökysymyksiin, ihmisoikeuksiin, naisten ja lasten oikeuksiin erikoistuneita kansalaisjärjestöjä on perustettu muutamia satoja kappaleita.

-Kansalaisjärjestötoiminnalla on pitkät juuret Iranissa: ne ovat perinteisesti auttaneet vanhuksia, vammaisia ja lapsia, vähäosaisimpia ja niitä, jotka eivät pysty itse vaikuttamaan asioihinsa.

Kansanedustajan toimensa ohessa kansainvälisestä oikeudesta Glasgowin yliopistossa väitellyt Aminzadeh opettaa Teheranin yliopistossa ihmisoikeutta ja kansainvälistä oikeutta.

Hän on naimisissa. Insinöörimies kannustaa jatkamaan poliitikon uralla, mutta 12-ja 13-vuotiaat pojat haluaisivat äidin palaavan takaisin kotiin. Heidän seurassaan kova uranainenkin pehmenee aivan tavalliseksi äidiksi.

-Kotona ollessani yritän hemmotella heitä, viedä lahjoja ja suukotella.

Rita Dahl

julkaistu Europa 1/2007:ssä

Comments

Popular posts from this blog

Malawi folk-tale

Apurahapaja I saa jatkoa lokakuussa - ilmoittaudu heti!

Surullisen hahmon ritari